Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2023
Báo cáo từ thiện tháng 07/2023
Kế Hoạch Từ thiện & Phóng sanh tháng 09-10/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 06/2023
Báo cáo từ thiện tháng 06/2023
Kế hoạch Từ thiện và Cúng dường Trường Hạ tháng 08/2023
Kế hoạch & Lịch trình cúng dường Trường Hạ tháng 07/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 05/2023
Báo cáo từ thiện tháng 05/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 04/2023
Báo cáo từ thiện tháng 04/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 03/2023