Tin Tức

Tổng kết Phóng sanh tháng 01/2017

Cập nhật: 12/02/2017
.
 

Tổng kết Phóng sanh tháng 01/2017

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 1/2017

\r\n\r\n

(THÁNG 12 BÍNH THÂN)


\r\n\r\n

I. Phần thu = 275.146.000đ, gồm\r\ncác khoản như sau:

\r\n\r\n

1/ Văn phòng\r\nthu = 54.110.000đ + 50.000 won

\r\n\r\n

2/ Ban từ thiện\r\nthu = 85.773.000đ

\r\n\r\n

3/ Chuyển tài khoản\r\nsư phụ = 3.146.000đ

\r\n\r\n

7/ Chuyển tài\r\nkhoản thầy Huệ = 6.100.000đ

\r\n\r\n

5/ Tồn quỹ\r\ntháng 12 mang sang = 126.017.000đ

\r\n\r\n

II. Phần chi = 161.757.000đ, gồm\r\ncác đợt phóng sanh như sau:

\r\n\r\n

1/ Ngày\r\n23/1/2017 (26/12 al): Phóng sanh Cần Thơ số tiền = 85.307.000đ

\r\n\r\n

2/ Ngày 14/1/2017\r\n(17/12 al): Phóng sanh Bình Mỹ - Củ Chi = 10.000.000đ

\r\n\r\n

3/ Ngày 24/1/2017\r\n(27/12 al): Phóng sanh Bình Dương = 66.450.000đ

\r\n\r\n

III. Tồn quỹ phóng sanh cuối\r\ntháng 1/2017 = 113.389.000đ, gồm các khoản:

\r\n\r\n

1/ Văn phòng\r\nthu = 54.110.000đ + 50.000 won

\r\n\r\n

2/ Ban từ thiện\r\n= 56.113.000đ

\r\n\r\n

3/ Tài khoản sư\r\nphụ = 3.146.000đ

\r\n\r\n

\r\n\r\n

TM.\r\nBan từ thiện

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ĐĐ\r\nThích Tâm Huệ

Tin tức liên quan