Thu - Chi Chi Tiết

Tổng kết phóng sanh năm 2018

Cập nhật: 06/12/2018
 

Tổng kết phóng sanh năm 2018

 

TỔNG KẾT PHÓNG SANH NĂM 2018

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử!

Năm 2018, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đã thực hiện được 51 chuyến phóng sanh với tổng số tiền 1.092.000.000 đồng, 37.213 kg con vật (trong đó 36.303 kg cá các loại và 90 kg cua biển, 30 kg rùa, 100 kg chem chép, 120 kg ghẹ, 500 kg sò huyết, 140 kg ốc biển)

Một con trăn, 1 con kỳ đà, 4.030 con chim sâu, chim sẻ, 99 con le le, 70 con chim cu đất, 47 con chim quốc, 9 con vịt trời, 9 con cò, 6 con chim bìm bịp.

1. Tháng 12/2017 có  5 chuyến, tổng số tiền 78.050.000 đồng

*Ngày 20/12/2018: Phóng sanh 2650 kg cá, 600 kg ốc, trị giá 57.300.000 đồng ở Đồng Tháp

*Ngày 21/12/2018: Phóng sanh 1.000 con chim én trị giá 3.500.000 đồng

*Ngày 26/12/2018: Phóng sanh 50 kg cá lóc, 30 kg lươn: 6.200.000 đồng

*Ngày 28/12/2018: Phóng sanh 115 kg cá lóc ở Củ Chi: 5.650.000 đồng

*Ngày 30/12/2018: Phóng sanh 205 kg cá trê: 5.500.000 đồng

2.Tháng 1/2018: Có 2 chuyến, tổng số tiền: 31.200.000 đồng

*Ngày 15/1/2018: Phóng sanh 50 con chim ở Hóc Môn: 3.100.000 đồng

*Ngày 20/1/2018: Phóng sanh 800 kg cá lóc, cá trê ở Bến Tre: 28.100.000 đồng

3.Tháng 2/2018, có 5 chuyến, tổng số tiền 166.670.000 đồng

*Ngày 4/2/2018: Phóng sanh 4.800 kg cá trê ở Cần Thơ: 91.170.000 đồng

*Ngày 11/2/2018: Phóng sanh 2.000 kg cá trê ở Củ Chi: 45.500.000 đồng

 *Ngày 13/2/2018: Phóng sanh 55 kg cá lóc ở Bình Mỹ : 3.55.000 đồng

*Ngày 15/2/2018: Phóng sanh 50 kg cá lóc, 30 kg rùa ở chùa Huệ Nghiêm: 16.000.000 đồng

*Ngày 25/2/2018: Phóng sanh 500 kg cá trê ở  Củ Chi: 10.500.000 đồng

4. Tháng 3 có 5 chuyến, tổng số tiền 148.220.000 đồng

*Ngày 4/3/2018: Phóng sanh Đồng Tháp 4.400 kg cá trê,cá chép: 105.700.000 đồng

*Ngày 12/3/2018: Phóng sanh Hồ Gia Nghĩa, Nha Trang, 300 kg cá trê: 10.550.000đ

* Ngày 18/3/2018: Phóng sanh 800 kg cá trê, cá lóc  ở Củ Chi: 18.700.000 đồng

*Ngày 26/3/2018: Phóng sanh 20 kg cá lóc, 11 chim quốc,17 le le, 3 bìm bịp: 9.620.000 đồng

*Ngày 30/3/2018: Phóng sanh 35 kg cá, 10 kg ếch, 3 kg lươn ở Hóc Môn: 3.650.000 đồng

5. Tháng 4 có 8 chuyến, tổng số tiền 185.054.000 đồng

*Ngày 5/4/2018: Phóng sanh 36 chim quốc và bìm bịp, 9 le le, 18 cu đất, 70 chim sắc ô ở Hóc Môn: 9.500.000 đồng

*Ngày 10/4/2018: Phóng sanh 1.040 con chim sẻ ở lăng Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh: 9.170.000 đồng

*Ngày 15/4/2018: Phóng sanh 600 con chim sẻ, 52 kg cá ở cầu Long An: 7.400.000 đồng

*Ngày 18/4/2018: Phóng sanh 130 kg cá chép và rô bí ở Củ Chi: 8.300.000 đồng

*Ngày 21/4/2018: Phóng sanh 800 kg cá trê, cá lóc ở phà Bình Mỹ : 31.000.000 đồng

*Ngày 24/4/2018: Bàn giao 1 con trăn, 1 con kỳ đà, tiền hỗ trợ chăm sóc: 3.100.000 đồng

-Phóng sanh cầu Bến Nảy, Củ Chi 115 kg cá lóc và ếch: 5.850.000 đồng

*Ngày 30/4/2018: Phóng sanh 5.046 kg cá trê, cá lóc ở Cần Thơ:  110.734.000 đồng

6. Tháng 5/2018 có 4 chuyến, tổng số tiền 81.550.000 đồng

* Ngày 1/5/2018: Phóng sanh 500 con chim, 60 kg cá lóc ở sông Vàm Cỏ: 4.750.000 đồng

* Ngày 27/5/2018: Phóng sanh 2.350 kg cá trê ở Cần Thơ: 54.200.000 đồng

*Ngày 28/5/2018: Phóng sanh 17 le le, 3 con cò, 100 kg chem chép và ốc bươu ở Tiền Giang: 8.800 000 đồng.

*Ngày 30/5/2018: Phóng sanh Hàn Quốc 170 kg cá: 13.800.000 đồng

7. Tháng 6 có 4 chuyến, tổng số tiền 52.520.000 đồng

*Ngày 7/6/2018: Phóng sanh 10 con le le, 20 con cu đất, 80 con chim sắc ô ở Hóc Môn: 6.300.000 đồng

*Ngày 10/6/2018: Phóng sanh 50 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ: 17.920.000 đồng

*Ngày 15/6/2018: Phóng sanh 1.300 kg cá rô phi ở An Giang: 22.100.000 đồng

*Ngày 30/6/2018: Phóng sanh 2 con le le, 3 con bìm bịp, 7 con vịt trời, 32 cu đất ở Hóc Môn: 6.200.000 đồng

8.Tháng 7/2018 có 6 chuyến, tổng số tiền 111.700.000 đồng

*Ngày 7/7/2018: Phóng sanh 300 kg cá rô ở Bình Mỹ: 9.500.000 đồng

*Ngày 11/7 /2018: Phóng sanh 45 kg cua biển ở của biển Kiên Giang: 9.200.000 đồng

*Ngày 18/7/2018: Phóng sanh 1100 con chim sẻ, chim sắc ô ở lăng Lê Văn Duyệt và Hóc Môn: 8.000.000 đồng

*Ngày 23/7/2018: Phóng sanh 2.100 kg cá trê, cá lóc ở Cần Thơ: 62.500.000 đồng

*Ngày 25/7/2018: Phóng sanh 380 kg cá trê ở Củ Chi: 10.800.000 đồng

*Ngày 30/7/2018: Phóng sanh 320 kg cá rô bí ở Bình Mỹ: 11.700.000 đồng

9. Tháng 8 có 2 chuyến, tổng số tiền 17.300.000 đồng

*Ngày 10/8/2018: Phóng sanh 5 con bìm bịp, 6 con cò, 35 kg cua biển  ở Kiên Giang: 7.700.000 đồng

*Ngày 12/8/2018: Phóng sanh 100 kg cá trê, 40 kg ghẹ ở Phú Quốc: 9.600.000 đồng

10. Tháng 9 có 4 chuyến, tổng số tiền 133.460.000 đồng

*Ngày 11/9/2018: Phóng sanh 80 kg ghẹ, 140 kg ốc các loại ở Nha Trang: 18.000.000 đồng

*Ngày 12/9/2018: Phóng sanh 400 kg cá trê, cá lóc ở Lâm Hà: 15.000.000 đồng

*Ngày 19/9/2018: Phóng sanh 100 kg cá, lươn ở Kiên Giang: 6.000.000 đồng

*Ngày 29/9/2018: Phóng sanh 4.020.kg cá trê ở Cần Thơ: 94.460.000 đồng

11. Tháng 10 có 2 chuyến, tổng số tiền 18.200.000 đồng

*Ngày 20/10/2018: Phóng sanh 6 con le le, 2 con vịt trời: 3.300.000 đồng

*Ngày 25/10/2018: Phóng sanh 220 kg cá lóc, cá chép, lươn ở Củ Chi: 14.900.000 đồng

12.Tháng 11 có 4 chuyến, tổng số tiền 68.700.000 đồng

*Ngày 6/11/2018: Phóng sanh 38 con le le, 40 con chim sâu ở Long An :13.100.000 đồng

*Ngày 8/11/2018: Phóng sanh 20 kg cá chép ở cầu Phú Cường, Củ Chi: 2.000.000 đồng

*Ngày 10/11/2018: Phóng sanh 300 kg cá trê ở Củ Chi: 8.800.000 đồng

*Ngày 14/11/2018: Phóng sanh 1.200 kg cá chép,10 kg cua biển, 500 kg sò huyết, 150 chim sâu, chim sẻ ở Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa: 44.800.000 đồng.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                                  Chùa Hoằng Pháp, ngày 30 tháng 11 năm 2018

                                                                                                           TM. Ban Từ Thiện

 

                                                                                                        Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan