Tin Tức

Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu

Cập nhật: 19/04/2022
Ngày 17/04/2022 (nhằm 17/03 Nhâm Dần), Đại giới đàn Thiện Hoa, Phật lịch 2565 tại Thiền viện Thường Chiếu (xã Phước Thái, huyện Long Thành) chính thức khai mạc với sự vân tập hơn 3.200 giới tử về thọ giới. Được hoan hỷ hứa khả từ Hòa thượng Viện chủ Tổ đình Hoằng Pháp, chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa do HT. Thích Nhật Quang, Trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa. Vì tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, quý Phật tử theo sự hướng dẫn của quý Thầy tuân thủ đúng những quy định phòng bệnh để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
 

Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu

 

Đoàn đã sửa soạn thân tâm, với lòng thành kính cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến Đại giới đàn. Đoàn được Hòa thượng Thiền viện Thường Chiếu tiếp nhận phẩm vật cúng dường và được lắng nghe lời pháp nhũ của ngài đến với các giới tử, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Thiền viện Thường Chiếu lúc này, Điện đường trang nghiêm, đạo tràng huy quang trong ánh sáng Giới, Định Tuệ, Đạo kỳ ngũ sắc tung bay, phưởng phất ngũ phần pháp thân hương, cung đón mười phương Thánh chúng, lịch đại Tổ sư, chư sơn hải hội đồng về. Tăng, Ni phủ phục một màu y, trên cần cầu giới pháp của Phật, dưới thệ nguyện tu trì, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự. Đại giới đàn Thiện Hoa, khai mở Tuyển Phật trường truyền trao giới pháp cho Tăng Ni tứ chúng lãnh thọ hành trì, ngõ hầu nối bước tiền nhân chuyển bánh xe pháp, lợi lạc quần sinh.

Theo đó, đoàn đã cúng dường Đại giới đàn Ni tại Thiền viện Linh Chiếu, Đồng Nai.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại giới đàn Thiện Hoa thành tựu viên mãn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiên tai, dịch bệnh chóng tiêu trừ.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu

Tin tức liên quan