Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 12/2021

Cập nhật: 16/01/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 12/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 12/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Phương Ngọc vựa gạo

100.000.000

CỘNG:

100.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/12/2021

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

30.000.000

0/12/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

10/12/2021

MBVCB 1561321412

500.000

15/12/2021

Kha Tú Trân

2.000.000

20/12/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

20/12/2021

Nguyễn Thị Phương

1.000.000

22/12/2021

1000 AT6140

1.000.000

22/12/2021

Đỗ Thị Thúy Hương

1.000.000

CỘNG:

50.700.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Bảo Quang, thầy Tâm Luân ở Đồng Nai

130.000.000

CỘNG:

130.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 150.700.000Đ
- Tồn tháng 11/2021: 44.436.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  100.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 50.700.000Đ
II. CHI: 130.000.000Đ
III. TỒN tháng 12/2021: 65.136.000Đ

Tin tức liên quan