Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 10/2021

Cập nhật: 04/11/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 10/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 10/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Oanh - Tân Châu Bảo

10.000.000

 

Một Phật tử

13.000

CỘNG:

10.013.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/10/2021

Một Phật tử

500.000

05/10/2021

Một Phật tử

1.000.000

07/10/2021

Từ 308505

2.000.000

18/10/2021

Liên Hằng

1.000.000

19/10/2021

Nguyễn Thị Diễm Phương

1.000.000

25/10/2021

Mạnh Uyên

300.000

27/10/2021

MBVCB.1455806031

500.000

CỘNG:

6.300.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Gửi văn phòng chùa Hoằng Pháp

4.790.000

 

Cúng dường thầy Thích Tâm Trịnh, mẹ bệnh nặng

5.000.000

 

Cúng dường quỹ Ngộ Chân Tử

5.000.000

CỘNG:

14.790.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:16.313.000Đ
- Tồn tháng 09/2021:  513.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 10.013.000Đ
- Tk thầy Huệ: 6.300.000Đ
II. CHI: 14.790.000Đ
III. TỒN tháng 10/2021:  2.036.000Đ

Tin tức liên quan