Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 04/2021

Cập nhật: 17/05/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 04/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 04/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2021

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

20.000.000

01/04/2021

Cô Lan

35.000.000

01/04/2021

Bạn cô Lan

15.000.000

05/04/2021

Cô Ngân công ty Trang  Nguyên

20.000.000

05/04/2021

Nguyễn Kim Sơn

2.000.000

05/04/2021

Chị Thủy tiệm vàng

10.000.000

10/04/2021

Cô Tuyết (Diệu Tánh)

4.000.000

10/04/2021

Phạm Thành Trung

2.500.000

10/04/2021

Trần Văn Thi

1.500.000

15/04/2021

Cô Lung

1.500.000

15/04/2021

Cô Dung

2.000.000

20/04/2021

Cô Hòa

500.000

20/04/2021

Cô Nga

300.000

25/04/2021

Má Cô Hòa

400.000

25/04/2021

Cô Hân

1.000.000

26/04/2021

Eric Thur Saunders

4.000.000

26/04/2021

Diệu Thiện

3.000.000

26/04/2021

Tịnh Trang

1.600.000

26/04/2021

Cô Kiều nhà sách Bình Tân

5.000.000

CỘNG:

129.300.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2021

Lâm Thị Nhi

1000.000

09/04/2021

Một Phật tử

500.000

14/04/2021

MB (876283)

100.000

15/04/2021

Lê Thị Thúy Lan

100.000

22/04/2021

Mạnh Uyên

100.000

26/04/2021

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

CỘNG:

6.800.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/04/2021

Cúng dường xây dựng chánh điện chùa Pháp Viên, Đắc Nông

122.000.000

15/04/2021

Mua phẩm vật cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắc Nông

2.000.000

15/04/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám nhà cô Oanh, Bình Dương

2.500.000

25/04/2021

Hỗ trợ nhà cô Trần Thị Hòa ở Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

3.000.000

20/04/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.300.000

25/04/2021

Phong bì lễ viếng Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Trường  ở chùa Phổ Quang Thốt Nốt, Cần Thơ

5.600.000

CỘNG:

136.400.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 136.100.000Đ
- Tồn tháng 03/2021: 383.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 129.300.000Đ
- Tk thầy Huệ:
6.800.000Đ
II. CHI: 136.400.000Đ
III. TỒN tháng 04/2021: 83.000Đ

Tin tức liên quan