Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo Từ thiện T04/2018

Cập nhật: 23/05/2018
 

Báo cáo Từ thiện T04/2018

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN T04/2018

A - THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2018

Cô Kiều và cô Nữ nhà sách

5.000.000

01/04/2018

Nhóm Đạt Duyên

700.000

01/04/2018

Cô Nắng

5.000.000

01/04/2018

Cô Mai

2.000.000

01/04/2018

Cô Yến

500.000

06/04/2018

Đặng Thị Ánh Tuyết

250.000

06/04/2018

Hồ Thị Ánh

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Hồng Quang

250.000

06/04/2018

Trương Thị Hóa

250.000

06/04/2018

Lương Thị Thuận

250.000

06/04/2018

Trương Thị Tuyết Ngọc

250.000

06/04/2018

Trần Thị Đến

250.000

06/04/2018

Tống Thị Thu

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Bích Hương

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Bích Hoàng

250.000

06/04/2018

Lê Thị Thu Loan

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Huyện

250.000

06/04/2018

Trịnh Hoàng Tuấn

250.000

06/04/2018

Phan Ánh Nguyệt

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Kim Lanh

250.000

06/04/2018

Đặng Mỹ Hằng

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Hồng Loan

250.000

06/04/2018

Trần Thị Liễu

250.000

06/04/2018

Trần Thị Ba

250.000

06/04/2018

Vũ Thị Kim Dung

250.000

06/04/2018

Trịnh Thị Lệ Duyên

250.000

06/04/2018

Thạch Thị Vui

250.000

06/04/2018

Bàn Thị Tươi

250.000

06/04/2018

Mai Thị Loan

250.000

06/04/2018

Đặng Ngọc Hóa

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Tuất

250.000

06/04/2018

Phạm Tường

250.000

06/04/2018

Lê Ngọc Ẩn

250.000

06/04/2018

Lê Thị Hường

250.000

06/04/2018

Lê Thị Quý

250.000

06/04/2018

Hoàng Thị Đổi

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Mến

250.000

06/04/2018

Đinh Thị Xuân

250.000

06/04/2018

Đặng Bích Mỹ

250.000

06/04/2018

Võ Thị Nhanh

250.000

06/04/2018

Trương Thị Triến

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Lan

250.000

06/04/2018

Phan Thị Bé

250.000

06/04/2018

Ngô Thị Thùy Ngân

250.000

06/04/2018

Trần Văn Tuấn

250.000

06/04/2018

 Nguyễn Thị Phát

250.000

06/04/2018

Trần Thị Vinh

250.000

06/04/2018

Trần Thị Đào

250.000

06/04/2018

Trần Thị Nhung

250.000

06/04/2018

Trương Thanh Quang

250.000

06/04/2018

Đào Thị Thanh Hà

250.000

06/04/2018

Đồng Thị Kim Thảo

250.000

06/04/2018

Bạch Văn Thìn

250.000

06/04/2018

Hà Siêu Phương

250.000

06/04/2018

Long Kiến

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Kim Liên

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

250.000

06/04/2018

Hồ Thị Thu Hoài

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Hoa

250.000

06/04/2018

Đặng Thị Thời

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Xuân

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Dung

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Ngọc Loan

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Út

250.000

06/04/2018

Lý Thị Thu Hoa

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Bé

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Quýt

250.000

06/04/2018

Ngô Thị Lẹ

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Đức

250.000

06/04/2018

Châu Múi

250.000

06/04/2018

Giang Minh

250.000

06/04/2018

Mạch Thị Mai Chi

250.000

06/04/2018

Lê Thị Kim Em

250.000

06/04/2018

Võ Thị Nghĩa

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Kia

250.000

06/04/2018

Ngô Thị Phấn

250.000

06/04/2018

Hồ Thị Yến

250.000

06/04/2018

Trần Thị Liêm

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Sương

250.000

06/04/2018

Lý Thị Chắc

250.000

06/04/2018

Võ Thị Lụa

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thanh Thúy

250.000

06/04/2018

Nguyễn Văn trí

250.000

06/04/2018

Trần Thị Kim Anh

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Ly

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Kiều

250.000

06/04/2018

Lê Bạch Ngân Tâm

250.000

06/04/2018

Trương Thị Kim Hoa

250.000

06/04/2018

Trương Phước Thanh

250.000

06/04/2018

Vương Kim Liên

250.000

06/04/2018

Lê Thị Huệ

250.000

06/04/2018

Nguyễn Mộng Linh

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Khả

250.000

06/04/2018

Trần Thị Tấn Lê

250.000

06/04/2018

Trần Thị Lệ Hằng

250.000

06/04/2018

Trương Thị Kim Duyên

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Tuyết

250.000

06/04/2018

Trần Thị Kim Phụng

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Thu Hương

250.000

06/04/2018

Đoàn Thị Điểu

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Thúy Hằng

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Đông

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Tuấn

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

250.000

06/04/2018

Trịnh Văn Sơn

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Ngọc Thu

250.000

06/04/2018

Trần Kim Danh

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Thu Trúc

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Thu Cúc

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Thanh Hà

250.000

06/04/2018

Vũ Ánh Tuyết

250.000

06/04/2018

Lê Văn Thắng

250.000

06/04/2018

Nguyễn Ngọc Đặng

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Lý

250.000

06/04/2018

LêThị Nghiệp

250.000

06/04/2018

Lưu Thị Nhờ

250.000

06/04/2018

Hà Thị Hồng Việt

250.000

06/04/2018

Đỗ Văn Khảm

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Phương

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Sẽ

250.000

06/04/2018

Võ Thị Khen

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Kim  Nhung

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Kim Liên

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Nhiên

250.000

06/04/2018

Lê Thị Dết Nguyễn Thị Bàu

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Bàu

250.000

06/04/2018

Ngô Thị Thu Hà

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Nguyệt

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Bình

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Oanh

250.000

06/04/2018

Đỗ Thị Bích Nhung

250.000

06/04/2018

Đỗ Thị Bích Hoa

250.000

06/04/2018

Đỗ Thị Bích Liên

250.000

06/04/2018

Huỳnh Văn Ly

250.000

06/04/2018

Trần Thị Kim Oanh

250.000

06/04/2018

Lã Thị Hòe

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Lương

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Hạt

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Nết

250.000

06/04/2018

Đặng Thị Quy

250.000

06/04/2018

Lâm Ánh Hồng

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Sang

250.000

06/04/2018

Phan Thị Thu Trang

250.000

06/04/2018

Trần Văn Dũng

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thụy Ngọc Lan

250.000

06/04/2018

Nguyễn Kim Chi

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Cúc

250.000

06/04/2018

Phạm Tuyết Dung

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Ánh

250.000

06/04/2018

Lê Ngọc Gắt

250.000

06/04/2018

Lê Văn Đắc

250.000

06/04/2018

Nguyễn Anh Xuân

250.000

06/04/2018

Nguyễn Văn Phước

250.000

06/04/2018

Lê Thị Chính

250.000

06/04/2018

Lê Thị Chiền

250.000

06/04/2018

Lý Hữu

250.000

06/04/2018

Văn Thị HồngOanh

250.000

06/04/2018

Bùi Thị Kim Anh

250.000

06/04/2018

Lâm Hạnh Nữ

250.000

06/04/2018

Lâm Phụng

250.000

06/04/2018

Chung Ngọc Kiên

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Ngọc Lan

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Bông

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thúy Vân

250.000

06/04/2018

Phạm Thị Hồng Sơn

250.000

06/04/2018

Nguyễn Thị Gái

250.000

06/04/2018

Lê Thị Thu Lệ

250.000

06/04/2018

Huỳnh Thị Ảnh

250.000

06/04/2018

Lê Thị Bích Hải

250.000

06/04/2018

Đoàn bác sĩ TNCTĐTP. Hồ Chí Minh

30.000.000

15/04/2018

Cô Liên Châu ở Hóc Môn

3.500.000

15/04/2018

Cô Kiều nhà sách ở Bình Tân

2.500.000

15/04/2018

Thầy Tâm Học

600.000

15/04/2018

Vương Thị Thu Thảo

1.000.000

20/04/2018

Cô Ngọc Diễm

100.000

20/04/2018

Lê Thị Tuyết Trinh

200.000

20/04/2018

Lê Thị Thanh Thảo

200.000

20/04/2018

Lê Thị Kim Lang

100.000

20/04/2018

Nguyễn Thị Cẩm Hà

100.000

20/04/2018

Lê Thị Tuyết Minh

200.000

20/04/2018

Nguyễn Thị Ngọc Dung

200.000

25/04/2018

Nguyễn Thị Yến

500.000

25/04/2018

Tổ khám Bệnh nhân đạo phường An Nghiệp TP Cần Thơ từ thiện ở Tây Ninh

30.000.000

30/04/2018

Bác sĩ Hà, bác sĩ Ngân

2.000.000

30/04/2018

Nương Thị Hương Mai, Huỳnh Bá Lợi

2.000.000

30/04/2018

Cô Bích Hương ở Bình Thạnh

5.000.000

30/04/2018

Cô Mỹ Hằng ở TPHồ Chí Minh

5.000.000

30/04/2018

Dì cô Liên Oanh ở Quận 7

20.000.000

30/04/2018

Cô Dung

250.000

30/04/2018

Cô Thuận

250.000

30/04/2018

Gia đình cô Kim Loan

350.000

30/04/2018

Cô Trúc

200.000

30/04/2018

Cô Ngọc

200.000

30/04/2018

Nguyễn Thanh Hùng

200.000

30/04/2018

Chú Biên

50.000

30/04/2018

Chú Hòa

500.000

30/04/2018

Cô Mến ở Gò Vấp

250.000

30/04/2018

Cô Xuân ở Gò Vấp

250.000

30/04/2018

Nhóm cô Út 5 người ở Bình Dương

1.250.000

30/04/2018

Cô Ân

250.000

30/04/2018

Cô Hường

250.000

30/04/2018

Gia đình Thái Quang Vàng

500.000

30/04/2018

Chú Danh Dũng

30.000.000

30/04/2018

Cô giáo Đến

350.000

 

Cộng

192.500.000

VĂN PHÒNG THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIÈN

1/4/2018

Đàm Huy Toàn

Tân Phú

50.000

1/4/2018

Đàm Ngọc Anh

Tân Phú

50.000

1/4/2018

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Củ Chi

100.000

1/4/2018

Đặng Lê Kim

Mỹ

200.000

1/4/2018

Chùa Bà Châu Đốc

An Giang

3.000.000

3/4/2018

Vũ Thị Thu Hương

Úc

500.000

3/4/2018

Thi Kim Ngan Nguyen

 

1.000.000

4/4/2018

Lê Kim Ngân

Mỹ

2.000.000

7/4/2018

Tô Chí Thành

 

2.000.000

8/4/2018

Liên Hồng

Vĩnh Phúc

500.000

9/4/2018

Nguyễn Thị Mười

Vĩnh Long

100.000

11/4/2018

Trần Thị Hạnh

Hóc Môn

200.000

15/4/2018

Nguyễn Văn Hợp

Long An

5.000.000

18/04/2018

Thanh An

Hóc Môn

600.000

19/04/2018

Liên Giang

Hóc Môn

10.000.000

22/04/2018

Nguyễn Văn Vẹn

 

50.000

22/04/2018

Nhan Vĩnh Bình

Tân Bình

100.000

22/04/2018

Diệu Tinh

Q.12

200.000

22/04/2018

Phạm Thị Thoan

Tân Bình

200.000

22/04/2018

Diệu Quang

Bình Tân

200.000

22/04/2018

Châu Thinh

Q.1

300.000

22/04/2018

Nguyễn Thị Loan

Bình Thạnh

300.000

22/04/2018

Quốc Thắng

Q.1

500.000

22/04/2018

Diệu Hoa

Q.3

500.000

22/04/2018

Lương Thị Thanh Trang 

Q.12

500.000

22/04/2018

Liên Tâm

Q.12

1.000.000

22/04/2018

Liên Thắm

Q.12

1.050.000

22/04/2018

Từ Thị Xuân

Đồng Nai

3.000.000

22/04/2018

Nguyễn Hồng Hớn

Bình Chánh

15.000.000

25/04/2018

Nguyễn Thị Lan

Hà Nội

200.000

27/04/2018

Tịnh Thông

Q.12

200.000

29/04/2018

Nguyễn Thị Dung

Hóc Môn

200.000

29/04/2018

Liên Cúc

Hóc Môn

400.000

29/04/2018

Phật Tử

 

1.000.000

30/04/2018

Nguyễn Thị Cẩm

Gò Vấp

200.000

30/04/2018

Bùi Thị Nguyên

Củ Chi

500.000

30/04/2018

Ngô Thị Phụng

Q.12

1.000.000

 

 Cộng

 

51.900.000

TK SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/04/2018

Ibvcb.0204180113137001.Tu Thien Lang Khach

5.000.000

 

Cộng

5.000.000đ

TÀI KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ TÊN

TIỀN

03/04/2018

Lâm Thị Nhi

1.000.000

03/04/2018

Liên Oanh

5.000.000

11/04/2018

Vũ Thị Mùi

3.300.000

11/04/2018

Tài khoản trích nợ 140014849285086

300.000

17/04/2018

Vũ Thị Mùi

3.325.000

19/04/2018

Nguyễn Hữu Tuân

2.000.000

19/04/2018

TC:VNCN 081318:

750.000

23/04/2018

Gia đình Phật tử Tuyết Trinh

1.000.000

23/04/2018

Một Phật tử

500.000

23/04/2018

Một Phật tử

100.000

24/04/2018

Tài khoản trích nợ :140014849011345

500.000

24/04/2018

TC:VNCN 099167: Giúp bà Nhỏi xây nhà

500.000

26/04/2018

TCVNCN:025620 Phúc Chinh

2.000.000

 

Cộng

20.275.000

B – CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

07/04/2018

Mua thuốc đi từ thiện Campuchia

30.000.000

07/04/2018

Chi tiền xe đoàn bác sỹ đi Campuchia

20.000.000

10/04/2018

Chi Trịnh Cẩm Uyên

200.000

10/04/2018

Chi Bùi Sơn Điền

200.000

10/04/2018

Chi Lê Minh Tống

200.000

10/04/2018

Chi Trần Tuấn Khanh

500.000

15/04/2018

Chi Tô Thị Hoa ở Cà Mau bị u xơ tử cung

1.000.000

15/04/2018

Chi Trương Thị Bê (Hóc Môn)

100.000

15/04/2018

Chi Nguyễn Thị Mỹ Liên dị tật ở chân

500.000

15/04/2018

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám nhà cô Hương

2.000.000

15/04/2018

Chi Nguyễn Thị Hai

200.000

15/04/2018

Chi ông Nguyễn Văn Ba, vợ mới chết

200.000

25/04/2018

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hàng ngày

2.200.000

25/04/2018

Mua 340 thùng mỳ chay đi từ thiện Tây Ninh

19.040.000

25/04/2018

Mua 340 chai dầu ăn đi từ thiện Tây Ninh

7.480.000

25/04/2018

Mua 340 chai nước tương đi từ thiện Tây Ninh

2.040.000

25/04/2018

Mua340 cái áo đi từ thiện Tây Ninh

13.600.000

25/04/2018

Mua 400 cái nón bảo hiểm đi từ thiện Tây Ninh

16.000.000

25/04/2018

Mua dây chuyền Phật đi từ thiện Tây Ninh

5.500.000

25/04/2018

Mua 3400 kg gạo đi từ thiện Tây Ninh

34.000.000

25/04/2018

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi phóng sanh Cần Thơ

2.200.000

25/04/2018

Mua bịch đựng dầu ăn, nước tương đi từ thiện Tây Ninh

100.000

25/04/2018

Mua băng rôn đi từ thiện và phóng sanh ở Tây Ninh và Cần Thơ

300.000

25/04/2018

Chi Lê Thị Hiền 70 tuổi ở Hiệp Thạnh

200.000

25/04/2018

Chi Đỗ Văn Hiếu

200.000

25/04/2018

Chi tiền làm nhà tình thương cô Lê Thị Thể Chi, khu vực 5, phường Cái Khế

37.500.000

25/04/2018

Mua thuốc đi từ thiện Tây Ninh

30.000.000

25/04/2018

Tiền phong bì người mù huyện Tân Biên

4.000.000

 

Cộng:

229.460.000

C – TỔNG KẾT

I. THU: 493.815.000đ + 600 USD

Tồn tháng 03/2018:  224.140.000đ + 600 USD

Văn phòng thu: 51.900.000

Ban từ thiện thu: 192.500.000

Tk sư phụ: 5.000.000

Tk thầy Huệ: 20.275.000

II. CHI: 229.460.000đ

III. TỒN: 264.355.000đ + 600 USD

Tin tức liên quan