Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2022

Cập nhật: 17/02/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 12/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2022

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

10.000.000

05/12/2022

Gia đình cô Sử

2.500.000

07/12/2022

Gia đình cô Thao

1.000.000

09/12/2022

Nhóm nhà rau chùa Hoằng Pháp

1.200.000

12/12/2022

Nguyễn Thị Hồng Ninh

250.000

16/12/2022

Nhóm Liên Lệ (thầy Tâm Hoàn)

1.000.000

16/12/2022

Lưu Thị Mỹ (thầy Tâm Hoàn)

1.000.000

16/12/2022

Cô Liên Nguyệt

1.000.000

16/12/2022

Nhóm cô Ánh

1.400.000

18/12/2022

Huỳnh Văn Truyền

500.000

18/12/2022

Nguyễn Ngọc Thúy Vân

500.000

18/12/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ

1.000.000

18/12/2022

Chú Minh công quả

500.000

18/12/2022

Kim Sa

500.000

20/12/2022

Văn Hồ

200.000

20/12/2022

Cô Sợi

700.000

20/12/2022

Ngọc Liêm

400.000

20/12/2022

Cô Thuận

200.000

20/12/2022

Cô Loan

200.000

20/12/2022

Cô Phụng

700.000

20/12/2022

Gia đình chú Phước ở Tân Bình

5.000.000

22/12/2022

Gia đình Nguyễn Thị Đào ở Bình Định

1.000.000

22/12/2022

 Gia đình cô Kim Anh

5.000.000

22/12/2022

Gia đình Đào Văn Ao

2.000.000

22/12/2022

Một số Phật tử

1.240.000

22/12/2022

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

2.000.000

25/12/2022

Chú Chí Thành

400.000

25/12/2022

Nguyễn Minh Nhật

1.000.000

25/12/2022

Nguyễn Lê Yên Phương

1.000.000

25/12/2022

Liên Mỹ

500.000

25/12/2022

Chú Trọng con cô Thao

1.500.000

25/12/2022

Trần Thị Thạnh Thi

100.000

25/12/2022

Nguyễn Thị Tiên

70.000

25/12/2022

Nguyễn Thị Kim Sa

100.000

25/12/2022

Nguyễn Thị Phượng

100.000

 

Tổng

45.760.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T12/2022

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/12/2022

Liên Nhung

100.000

05/12/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

06/12/2022

Liên Thanh

110.000

07/12/2022

1000AT6140-755755

50.000

07/12/2022

1000AT6140-925344

500.000

12/12/2022

534612-Một Phật tử

950.000

15/12/2022

Phương Trang

100.000

16/12/2022

Y Ngân

10.000.000

16/12/2022

MBVCB.2841709941

250.000

16/12/2022

MBVCB.2841719486

250.000

16/12/2022

516091

100.000

23/12/2022

466499-Vương

250.000

23/12/2022

255461

50.000

24/12/2022

1000AT6140-166502

500.000

24/12/2022

Huỳnh Thanh Tú

250.000

24/12/2022

291252

100.000

24/12/2022

406304

50.000

24/12/2022

733522

50.000

24/12/2022

Tô Ngọc Đức

500.000

24/12/2022

127366

50.000

24/12/2022

442493

50.000

26/12/2022

Bùi Đức Hoàng

100.000

26/12/2022

348386

100.000

26/12/2022

672005

100.000

26/12/2022

Diệu Mỹ

100.000

26/12/2022

Nguyễn Quốc Toàn

300.000

27/12/2022

Lê Thị Trang

100.000

27/12/2022

524838

500.000

27/12/2022

Triệu Mai Lan

200.000

27/12/2022

Diệu My

200.000

28/12/2022

Trần Thị Yến

1.000.000

29/12/2022

Trần Nhật Hào

1.000.000

30/12/2022

Một Phật tử

250.000

31/12/2022

1000AT6140

50.000

31/12/2022

Nguyễn Thị Thắm

100.000

31/12/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

 

Tổng

19.660.000

 

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/12/2022

Phóng sanh 710 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

21.750.000

17/12/2022

Phóng sanh 1.350 kg cá chép ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

39.200.000

25/12/2022

Phóng sanh 150 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

4.450.000

 

Tổng

65.400.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  65.447.000Đ

- Tồn tháng 11/2022:  27.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 45.760.000Đ
- Tk thầy Huệ: 19.660.0
00Đ

II. CHI: 65.400.000Đ
III. TỒN tháng 12/2022:  47.000
Đ

Tin tức liên quan