Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2020

Cập nhật: 14/01/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 12/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

14/12/2020

Bồ tát giới 14/10

360.000

14/12/2020

Bồ Tát giới 30/10

305.000

20/12/2020

Cô Bình công quả

500.000

20/12/2020

Nguyễn Quốc Trị

500.000

20/12/2020

Nhuận Tuệ

250.000

25/12/2020

Lê Thị Ngọc

100.000

25/12/2020

Ngọc Thiện

250.00

25/12/2020

Một Phật tử

10.000.000

CỘNG:

12.015.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2020

Một Phật tử

1.500.000

04/12/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

07/12/2020

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

08/12/2020

TC: 507895209

1.300.000

11/12/2020

Một Phật tử

1.500.000

24/12/2020

Vũ Thị Mùi

1.833.000

28/12/2020

Hai cha con Nguyễn Văn Dung

2.000.000

CỘNG:

8.933.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/12/2020

Phóng sanh sông Hậu Giang, Cần Thơ, 240Kg cá trê

10.100.000

25/12/2020

Phóng sanh  phà Cô Bắc, Cần Thơ 250 kg cá lóc, cá trê

10.750.000

CỘNG:

20.850.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 20.948.000Đ
Tồn tháng 11/2020: 2.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 12.015.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
8.933.000Đ
II. CHI: 20.850.000Đ
III. TỒN tháng 12/2020: 100.000

Tin tức liên quan