Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2020

Cập nhật: 14/01/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 11/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/11/2020

Nguyễn Thị Thu Cúc

500.000

10/11/2020

Cô Thúy công quả

200.000

20/11/2020

Gia đình chú Bền lái xe

1.000.000

20/11/2020

Bồ tát giới 14/08

140.000

20/11/2020

Bồ tát giới 30/08

285.000

28/11/2020

Bồ tát giới 14/09

300.000

28/11/2020

Bồ tát giới 30/09

245.000

28/11/2020

Cô Tánh ở An Sương

2.000.000

CỘNG:

4.670.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/11/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

04/11/2020

626182

200.000

05/11/2020

TC: 507870083

400.000

13/11/2020

Cô Tuyền

1.000.000

17/11/2020

Một Phật tử

1.500.000

19/11/2020

TC: 507824733

500.000

27/11/2020

Một Phật tử

100.000

CỘNG:

4.000.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

28/11/2020

Phóng sanh 190 kg cá các loại ở Cần Thơ

9.290.000

CỘNG:

9.290.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 8.670.000Đ
Tồn tháng 10/2020: 622.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 4.670.000Đ
 -
Tk thầy Huệ:
4.000.000Đ
II. CHI:  9.290.000Đ
III. TỒN tháng 11/2020: 2.000Đ

Tin tức liên quan