Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2021

Cập nhật: 04/11/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 10/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/10/2021

Một Phật tử

250.000

27/10/2021

MBVCB. 1455802762

500.000

CỘNG:

750.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 750.000Đ
Tồn tháng 09/2021: -701.000Đ
- Tk thầy Huệ: 750.000Đ
III. TỒN tháng 10/2021: 49.000Đ

Tin tức liên quan