Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2021

Cập nhật: 04/10/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 09/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

13/09/2021

Một Phật tử

350.000

14/09/2021

MBVCB. 1361214533

500.000

CỘNG:

850.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 850.000Đ
Tồn tháng 08/2021: -1.551.000Đ
- Tk thầy Huệ:
850.000Đ
III. TỒN tháng 09/2021: -701.000Đ

Tin tức liên quan