Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2021

Cập nhật: 05/09/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 08/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/08/2021

Một Phật tử

400.000

16/08/2021

MBVCB. 1302202422

500.000

CỘNG:

900.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 900.000Đ
Tồn tháng 07/2021: -2.451.000Đ
- Tk thầy Huệ: 900.000Đ
III. TỒN tháng 08/2021:- 1.551.000Đ

Tin tức liên quan