Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2023

Cập nhật: 04/08/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 06/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Một Phật tử

3.500.000

02/06/2023

Ngô Thị Dự

500.000

03/06/2023

Liên Xuân

500.000

04/06/2023

Nguyễn Thị Anh

300.000

05/06/2023

Gia đình Phan Bửu Đăng

500.000

10/06/2023

 Lê Nguyễn Tố Nga

1.000.000

15/06/2023

Nguyễn Gia Hải

1.000.000

15/06/2023

Trí Thành

700.000

20/06/2023

Nguyễn Thị Thương ở Thanh Hóa

1.000.000

20/06/2023

Trần Văn Tấn Phước

500.000

21/06/2023

Nguyễn Thị Tuyên

200.000

 

Tổng

9.700.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/06/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/06/2023

MBVCB

50.000

07/06/2023

Một Phật tử

500.000

07/06/2023

Một Phật tử

100.000

10/06/2023

Liên Nhung

100.000

10/06/2023

Xuân Thị Ngân

100.000

10/06/2023

Xuân Thị Khuyên

100.000

11/06/2023

Huỳnh Thanh Tú

150.000

12/06/2023

Phương Anh

100.000

14/06/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

14/06/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

14/06/2023

384403-

200.000

15/06/2023

Nguyễn Thị Giang

1.400.000

17/06/2023

392451- Vương

250.000

17/06/2023

Triệu Mai Lan

200.000

17/06/2023

Hồ Quốc Lục

100.000

18/06/2023

Đỗ Thụy Ngọc Nhi

500.000

18/06/2023

1000A86140

200.000

18/06/2023

Nguyễn Thị Chinh

2.000.000

19/06/2023

MBVCB

50.000

24/06/2023

Triệu Mai Lan

100.000

29/06/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

 

TỔNG

32.200.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/06/2023

Phóng sanh 230 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

7.718.000

10/06/2023

Phóng sanh 250 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

8.200.000

18/06/2023

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

26.000.000

 

Tổng

41.918.000

C- TỔNG KẾT

*. THU: 46.918.000 Đ

- Tồn tháng 05/2023: 5.018.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 9.700.000Đ

- Tk thầy Huệ: 32.200.000Đ

*. CHI:   41.918.000Đ

*. TỒN tháng 06/2023: 5.000.000Đ

Tin tức liên quan