Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2021

Cập nhật: 17/05/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2021

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2021

Cô Tuyền

35.000.000

10/04/2021

Cô Ngân

2.000.000

15/04/2021

Cô Lan

3.000.000

20/04/2021

Eric Thur Saunders

1.000.000

25/04/2021

Thầy Tâm Quang chùa Đăng Pháp

2.000.000

26/04/2021

Bạn cô Tuyền

1.800.000

28/04/2021

Một Phật tử có con heo đất

1.700.000

28/04/2021

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

3.690.000

28/04/2021

Thầy Tâm Nam

2.000.000

CỘNG:

52.190.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

09/04/2021

Một Phật tử

500.000

22/04/2021

Một Phật tử

1.000.000

CỘNG:

1.800.000

 

B – CHI

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/04/2021

Phóng sanh biển Cà Ná, Ninh Thuận cá mú và ốc biển 70 kg

3.500.000

10/04/2021

Phóng sanh 355 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

11.200.000

15/04/2021

Phóng sanh 350 kg cá trê, cá lóc ở Bà Lụa, Củ Chi

11.100.000

19/04/2021

Phóng sanh 500 kg cá trê, cá lóc ở Bình Phước

18.000.000

26/04/2021

Phóng sanh 200 kg cá trê, cá lóc ở Cần Thơ

8.000.000

CỘNG:

51.800.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 53.990.000Đ
Tồn tháng 03/2021: 25.000Đ
- Ban Từ thiện thu:
52.190.000Đ
- Tk thầy Huệ: 1.800.000Đ
II. CHI: 51.800.000Đ
III. TỒN tháng 04/2021: 2.215.000Đ

Tin tức liên quan