Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2022

Cập nhật: 15/04/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 03/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Gia đình Thùy  Liên

23.300.000

05/03/2022

Cô giáo nghỉ hưu, 71 tuổi

500.000

05/03/2022

Gia đình cô Đẩu ở Cần Thơ

1.500.000

06/03/2022

Gia đình người Hoa 37 tuổi

1.720.000

CỘNG:

27.020.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

03/03/2022

Sơn Trần Ngọc Thảo

50.000

08/03/2022

IBFT

35.000

18/03/2022

Một Phật tử

100.000

18/03/2022

Một Phật tử

100.000

19/03/2022

377758

500.000

21/02/2022

Một Phật tử

100.000

21/02/2022

Một Phật tử

100.000

21/02/2022

MBVCB

500.000

21/03/2022

IBFT

30.000

22/03/2022

Một Phật tử

100.000

28/03/2022

Nguyễ Thị Tân

1.520.000

28/03/2022

Một Phật tử

100.000

29/03/2022

MB (482393)

200.000

30/03/2022

Nguyễn Hồng Nga

500.000

31/03/2022

Gia đình Phật tử Tri Tang

2.000.000

31/03/2022

Chúc Tuấn

500.000

31/03/2022

Triệu Mai Lan

250.000

CỘNG:

6.885.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/03/2022

Phóng sanh cá lóc 750 kg, ở sông
Hậu Giang, Cần Thơ

23.300.000

10/03/2022

Phóng sanh cá lóc 200 kg ở cảng
Bà Lụa, Củ Chi

11.000.000

CỘNG:

34.300.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 33.905.000Đ
Tồn tháng 02/2022:
1.972.000 Đ
- Ban Từ thiện thu: 27.020.000Đ
- Tk thầy Huệ: 6.885.000Đ
II. CHI: 34.300.000Đ
III. TỒN tháng 03/2022:
1.577.000Đ

Tin tức liên quan