Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2023

Cập nhật: 10/03/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 02/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/02/2023

Gia đình cô Lê ở Nguyễn Phúc Chu

10.000.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2023

Lâm Thị Nhi

300.000

04/02/2023

Trần Thị Nghiệp

3.000.000

11/02/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

15/02/2023

Phương Trang

100.000

20/02/2023

Lê Thị Trang

250.000

20/02/2023

FT 23051472689215

250.000

20/02/2023

NguyỄn Thị Hồng Loan

100.000

21/02/2023

FT 23052128218003

200.000

23/02/2023

Triệu Mai Lan

100.000

27/02/2023

Triệu Mai Lan

100.000

27/02/2023

Triệu Mai Lan

100.000

 

Tổng

24.500.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/02/2023

Phóng sanh 400 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

12.520.000

21/02/2023

Phóng sanh 700 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

22.000.000

 

Tổng

34.520.000

C – TỔNG KẾT

I. THU:  34.538.000Đ

- Tồn tháng 01/2023:  38.000Đ

- Ban Từ thiện thu: 10.000.000Đ

- Tk thầy Huệ: 24.500.000Đ

II. CHI:  34.520.000Đ

III. TỒN tháng 02/2023:  18.000Đ

Tin tức liên quan