Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2022

Cập nhật: 18/03/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 02/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/02/2022

Một Phật tử

2.600.000

05/02/2022

Gia đình  Thùy Liên

10.000.000

05/02/2022

Một Phật tử

1.550.000

06/02/2022

Gia đình Kim Anh

5.000.000

06/02/2022

Thầy Tâm Siêu

900.000

07/02/2022

Cô Trang

500.000

08/02/2022

   Cô Nghĩa

400.000

10/02/2022

Tịnh Luận

2.000.000

15/02/2022

Mười Lựa

5.000.000

15/02/2022

2 cô ở trai đường chùa Hoằng Pháp

500.000

CỘNG:

28.450.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/02/2022

641022, một Phật tử

100.000

07/02/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

400.000

07/02/2022

952866, một Phật tử

500.000

07/02/2022

348791, một Phật tử

500.000

09/02/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

11/02/2022

MB (014775)

200.000

15/02/2022

736194, một Phật tử

100.000

16/02/2022

MBVCB. 1753205575

500.000

21/02/2022

694445, một Phật tử

200.000

CỘNG:

3.000.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2022

Phóng sanh cá trê 750 kg, ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

22.500.000

15/02/2022

Bàn giao con trăn nặng 6,5 kg ở trạm bảo vệ động vật Dầu Tiếng, Bình Dương

2.600.000

16/02/2022

Phóng sanh 5 kg ba ba ở Bình  Mỹ, Củ Chi

1.550.000

15/02/2022

Hỗ trợ nuôi động vật hoang dã ở Dầu Tiếng, Bình Dương

4.500.000

CỘNG:

31.150.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 31.450.000Đ
Tồn tháng 01/2021: 
1.672.000Đ
- Ban Từ thiện thu: 28.450.000Đ
- Tk thầy Huệ: 3.000.000Đ
II. CHI: 31.150.000Đ
III. TỒN tháng 02/2022: 
1.972.000Đ

Tin tức liên quan