Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 01/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2023

Cô Dự

1.000.000

01/01/2023

Má cô Hòa

300.000

01/01/2023

Hạnh Như

1.000.000

01/01/2023

Liên Thảo

250.000

05/01/2023

Diệu Hoa

200.000

05/01/2023

Liên Hoài

200.000

05/01/2023

Cô Hòa

300.000

10/01/2023

Má cô Hòa

200.000

10/01/2023

Gia đình Tuấn Anh mới quy y Tam bảo

1.000.000

10/01/2023

Nguyễn Thị Thuận ở Hóc Môn

1.200.000

15/01/2023

Phạm Thị Thanh Nga, Trần Xuân Dũng, Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

1.000.000

15/01/2023

Cô Oanh Biển, Tân Châu Bảo

7.000.000

20/01/2023

Cô Liên Lan

2.000.000

20/01/2023

Gia đình chú….

10.000.000

25/01/2023

Cô phóng sanh cầu siêu cho em bị chết đuối

4.000.000

25/01/2023

Một số Phật tử

3.600.000

 

Tổng

33.250.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T01/2023

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/01/2023

Nguyễn Minh Tuấn

280.000

03/01/2023

1000AT6140

300.000

03/01/2023

1000AT6140

1.000.000

03/01/2023

Nhóm 2 Kim

500.000

03/01/2023

Diệu Hoa

500.000

03/01/2023

Phương Tri

300.000

03/01/2023

Liên Thanh

1.230.000

04/01/2023

Lâm Thị Nhi

300.000

04/01/2023

Liên Ngọc Q6

500.000

05/01/2023

1000AT6140

50.000

05/01/2023

Ngô Thinh Chi

280.000

06/01/2023

Con nhà thông gia Liên Phương bộ đội

1.500.000

06/01/2023

957916

100.000

09/01/2023

1000AT6140

200.000

09/01/2023

MBVCB2946598336

500.000

09/01/2023

IBFT

100.000

10/01/2023

760085732 Cô Bình Úc Châu chuyển tiền phóng sanh

16.031.000

12/01/2023

Một Phật tử

500.000

13/01/2023

Chu Thanh Huyền

50.000

16/01/2023

1000A26140-178492

1.500.000

16/01/2023

424755-Một Phật tử

500.000

17/01/2023

Diệu Mỹ

100.000

18/01/2023

Một Phật tử

100.000

18/01/2023

IBFT

300.000

18/01/2023

481998- Một Phật tử

500.000

18/01/2023

Nguyễn Trần Hoàng Lam

300.000

18/01/2023

Nguyễn Trần Hoàng Long

300.000

18/01/2023

Bùi Thị Hằng

300.000

18/01/2023

Nguyễn Ngọc Đinh Hương

300.000

18/01/2023

Nguyễn Ngọc Mai Trinh

300.000

19/01/2023

1000 AT6140

40.000

19/01/2023

MBVCB 0081001276479

3.000.000

27/01/2023

I BFT Hiền

100.000

27/01/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

27/01/2023

178344-Vương

250.000

27/01/2023

Lê Thị Trang

200.000

27/01/2023

659809- Một Phật tử

300.000

27/01/2023

Châu Hoàng Oanh

500.000

27/01/2023

Nguyễn Thị Trang

1000.000

27/01/2023

Nguyễn Quang Gíap

250.000

31/01/2023

Một Phật tử

100.000

 

Tổng

34.961.000

 

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/01/2023

Phóng sanh 450 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

14.500.000

15/01/2023

Phóng sanh 400 kg cá trê, cá rô ở cảng Bà Lụa

13.000.000

20/01/2023

Phóng sanh 700 kg cá rô ở cảng Bà Lụa

18.500.000

24/01/2023

Phóng sanh 500 kg cá trê, cá rô ở cảng Bà Lụa

13.500.000

28/01/2023

Phóng sanh 300 kg cá trô ở cảng Bà Lụa

8.720.000

 

Tổng

68.220.000

I. THU:  68.258.000Đ


- Tồn tháng 12/2022:  47.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  33.250.000Đ
- Tk thầy Huệ:  34.961.0
00Đ


II. CHI:  68.220.000Đ
III. TỒN tháng 01/2023:  38.000
Đ

Tin tức liên quan