Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo Phóng sanh năm 2020

Cập nhật: 30/01/2021
 

Báo cáo Phóng sanh năm 2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH NĂM 2020

(Từ 01/2020 đến 12/2020)

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

Tháng 01/2020: Có 3 chuyến phóng sanh (2.600 kg cá các loại, 11 con le le, 4 con trăn), tổng số tiền 95.000.000 đồng

06/01/2020

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi, 600 kg cá cá lóc, cá trê

22.200.000

18/01/2020

Phóng sanh phà Cá Lăng, Củ Chi, 2.000 kg cá trê, 11 con chim le le

49.400.000

31/01/2020

Phóng sanh 150 kg trăn (4 con), ở rừng U Minh Thượng, Kiên Giang

23.400.000

 

Cộng:

95.000.000

 

Tháng 02/2020: Có 1 chuyến phóng sanh (320 kg cá các loại), tổng số tiền 14.350.000 đồng)

29/02/2020

Phóng sanh 320 kg cá trê cá lóc  ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

14.350.000

 

Cộng:

14.350.000

 

Tháng 03/2019:  không có chuyến phóng sanh

 

Tháng 04/2019: Có 1 chuyến phóng sanh ( 400 kg cá các loại), tổng số tiền 15.200.000 đồng

28/04/2020

Phóng sanh 400 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

15.200.000

 

Cộng:

15.200.000

 

Tháng 05/2019: Có 2 chuyến phóng sanh (935 kg cá các loại), tổng số tiền 34.225.000 đồng

25/05/2020

Phóng sanh 790 kg cá trê, cá lóc ở phà Cá Lăng, Củ Chi

26.000.000

30/05/2020

Phóng sanh 145 kg cá trê, ốc ở biển hồ Pleiku, Gia Lai

8.225.000

 

Cộng:

34.225.000

 

Tháng 06/2019: Có 4 chuyến phóng sanh ( 1.375 kg cá các loại), tổng số tiền 60.400.000 đồng

10/06/2020

Phóng sanh 520 kg cá rô ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

21.300.000

20/06/2020

Phóng sanh 490 kg cá lóc ở Đò Ngang, Cái Răng, Cần Thơ

20.000.000

25/06/2020

Phóng sanh 315 kg cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

16.150.000

30/06/2020

Phóng sanh 50 kg cá lóc ở cầu Phú Cường, Củ Chi

2.950.000

 

Cộng:

60.400.000

 

Tháng 07/2020: Có 4 chuyến phóng sanh (2.330 kg cá các loại,), tổng số tiền 86.450.000 đồng

10/7/2020

Phóng sanh 650 kg  cá lóc, cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

23.700.000

15/7/2020

Phóng sanh 750 kg cá trê, cá lóc ở phà  Cá Lăng, Củ Chi

25.000.000

20/7/2020

Phóng sanh 630 kg cá trê ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

22.500.000

30/7/2020

Phóng sanh 300 kg cá trê, cá lóc ở phà Bình Phước

15.000.000

 

Cộng

86.450.000

 

Tháng 08/2020: Có 3 chuyến phóng sanh (1.265 kg cá, rắn các loại), tổng số tiền 37.000.000 đồng

10/8/2020

Phóng sanh 250 kg cá trê, cá lóc, ở Bình Mỹ, Củ Chi

7.500.000

20/8/2020

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

26.000.000

25/8/2020

Phóng sanh 15 kg rắn ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

3.500.000

 

Cộng:

37.000.000

 

Tháng 09/2020: Có 5 chuyến phóng sanh ( 2.875kg cá các loại), tổng số tiền 108.600.000 đồng

13/09/2020

Phóng sanh 310 kg cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

16.500.000

15/09/2020

Phóng sanh 2.000 kg cá trê ở phà Cô Bắc, Cần Thơ

52.000.000

16/09/2020

Phóng sanh 195 kg cá lóc, cá trê ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

9.800.000

19/09/2020

Phóng sanh 220 con kg cá lóc, cá trê ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

10.000.000

28/09/2020

Phóng sanh 150 kg đồi mồi, ốc biển, tôm hùm ở biển Nha Trang

20.300.000

 

Cộng:

108.600.000

 

Tháng 10/2020: Có 5 chuyến phóng sanh (690 kg cá các loại, ), tổng số tiền 35.400.000 đồng

05/10/2020

Phóng sanh 20kg tôm, cá đồng ở Hóc Môn

3.000.000

10/10/2020

Phóng sanh 200 kg cá trê, ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

6.900.000

15/10/2020

Phóng sanh 250 kg cá trê, cá lóc ở Cần Thơ

10.000.000

20/10/2020

Phóng sanh 110 kg cá trê, lươn, ba ba ở sông Sài Gòn

8.000.000

25/10/2020

Phóng sanh 110 kg cá lóc, cá trê ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

5.500.000

 

Cộng:

35.400.000

 

Tháng 11/2020: Có 1 chuyến phóng sanh, (150 kg cá lóc, tổng số tiền là 9.290.000 đồng

28/11/2020

Phóng sanh 700 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

9.290.000

 

Cộng:

9.290.000

 

Tháng 12/2020: Có 2 chuyến phóng sanh (490 kg cá lóc, cá trê, tổng số tiền là 20.850.000 đồng)

25/12/2020

Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ, 250 kg cá  lóc, cá trê

10.750.000

28/12/2020

Phóng sanh sông Hậu Giang, Cần Thơ, 240 kg cá  lóc, cá trê

10.100.000

 

Cộng:

20.850.000

Tổng kết:

Tổng số tiền phóng sanh cả năm 2020 là: 219.175.000 + 297.590.000 = 516.765.000 đồng,

+ Tổng số chuyến phóng sanh: 31 chuyến

+ Tổng số cá các loại: 13.980 kg, 11 Le Le, 4 con trăn đất.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Hoằng Pháp,  ngày 03 tháng 12 năm 2019

TM.  Ban Từ thiện

 

ĐĐ. Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan