Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh năm 2017

Cập nhật: 26/10/2017
 

Báo cáo phóng sanh năm 2017

 


Từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017

I. Tháng 12 năm 2016: 2 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 106.043.000 đ

1. Ngày 26/12/2016 (nhằm 28/11 Bính Thân):

Phóng sanh Bến Tre 3.600 kg cá trê = 105.593.000 đ

2. Ngày 27/12/2016 (nhằm 29/11 Bính Thân):

Phóng sanh ở Bù Đăng 15 kg cá trê = 450.000 đ

II. Tháng 1/2017: 3 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 161.757.000 đ

1. Ngày 14/1/2017 (nhằm 17/12 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bình Mỹ 300 kg cá rô phi: 10.000.000 đ

2. Ngày 23/1/2017 (nhằm 26/12 Đinh Dậu):

Phóng sanh Cần Thơ 4.250 kg cá: 85.307.000 đ

3. Ngày 24/1/2017 (nhằm 27/12 Đinh Dậu):

Phóng sanh Bình Dương 2.215 kg cá: 66.450.000 đ

III. Tháng 2/2017: 4 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 184.800.000 đ

1. Ngày 11/2/2017 (nhằm 15/1 Đinh Dậu):

Phóng sanh sông Đồng Nai 4.860 kg cá trê, cá lóc: 161.800.000 đ

2. Ngày 15/2/2017 (nhằm 19/1 Đinh Dậu):
Phóng sanh phà Bình Mỹ 70kg cá trê: 2.000.000 đ
4. Ngày 25/2/2017 (nhằm 29/1 Đinh Dậu):
Phóng sanh ở hồ thầy Tâm Điền 330kg cá: 10.000.000 đ

3. Ngày 23/2/2017 (nhằm 27/1 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bình Mỹ 480kg cá trê: 11.000.000 đ

IV. Tháng 3/2017: 4 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 190.988.000 đ

1. Ngày 6/3/2017 (nhằm 8/2 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Lạc Sỹ Thành 700kg cá: 20.800.000 đ

2. Ngày 9/3/2017 (nhằm 11/2 Đinh Dậu):
Phóng sanh phà Bình Mỹ 710kg cá: 21.994.000 đ
4. Ngày 26/3/2017 (nhằm 28/2 Đinh Dậu):
Phóng sanh Cần Thơ 6.200kg cá: 99.994.000 đ

3. Ngày 17/3/2017 (nhằm 19/2 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bình Mỹ 2.700kg cá: 48.200.000 đ

V. Tháng 5/2017: 4 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 168.118.000 đ

1. Ngày 5/5/2017 (nhằm 10/4 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Cô Bắc Cần Thơ 6.500kg cá: 116.016.000 đ

2. Ngày 10/5/2017 (nhằm 15/4 Đinh Dậu):
Phóng sanh Bù Đăng 1.500kg cá trê, cá lóc: 3.190.000 đ
4. Ngày 24/5/2017 (nhằm 29/4 Đinh Dậu):
Phóng sanh phà Cô Bắc Cần Thơ 2.600kg cá: 47.100.000 đ

3. Ngày 15/5/2017 (nhằm 20/4 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở Hóc Môn chim, cá, le le: 1.812.000 đ

VI. Tháng 6/2017: 8 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 33.914.000 đ

1. Ngày 4/6/2017 (nhằm 10/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở Hóc Môn le le, vịt trời, 40 con cò: 2.670.000 đ

2. Ngày 5/6/2017 (nhằm 11/5 Đinh Dậu):
Phóng sanh ở Hóc Môn le le, 30 con cu đất: 1.800.000 đ
4. Ngày 15/6/2017 (nhằm 21/5 Đinh Dậu):
Phóng sanh 40kg cá, 3.000 con cào cào: 1.550.000 đ
4. Ngày 22/7/2017 (nhằm 29/6 Đinh Dậu):
Phóng sanh Tây Ninh 280kg cá: 8.600.000 đ

3. Ngày 7/6/2017 (nhằm 13/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở rừng U Minh Thượng cò nhạn, le le, vịt trời: 16.310.000 đ

5. Ngày 18/6/2017 (nhằm 24/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở Hóc Môn 730 con chim: 5.190.000 đ

6. Ngày 20/6/2017 (nhằm 26/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh 500 con chim: 3.530.000 đ

7. Ngày 22/6/2017 (nhằm 28/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh 40kg cá, lươn, cào cào: 1.300.000 đ

8. Ngày 26/6/2017 (nhằm 30/5 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở Hóc Môn 40kg ốc bươu, 6 con sóc: 1.564.000 đ

VII. Tháng 7/2017: 6 đợt. Tổng số tiền:

1. Ngày 6/7/2017 (nhằm 13/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở Hóc Môn 18 con cò: 1.020.000 đ

2. Ngày 6/7/2017 (nhằm 13/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh 100kg cá chép, cá lóc: 4.175.000 đ

3. Ngày 16/7/2017 (nhằm 23/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bà Lụa 364kg cá trê, cá lóc: 10.717.000 đ

5. Ngày 28/7/2017 (nhằm 6/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh Cần Thơ 7.600kg cá: 138.700.000 đ

6. Ngày 30/7/2017 (nhằm 8/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh Võ Xá, Bố Trạch, Quảng Bình 160kg cá: 4.845.000 đ

VIII. Tháng 8/2017: 2 đợt. Tổng số tiền: 51.200.000 đ

1. Ngày 20/8/2017 (nhằm 29/6 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bình Mỹ 150kg cá: 4.500.000 đ

2. Ngày 28/8/2017 (nhằm 7/7 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở miền Tây 2.850kg cá trê: 46.700.000 đ

IX. Tháng 9/2017: 5 đợt. Tổng số tiền: 67.840.000 đ

1. Ngày 2/9/2017 (nhằm 12/7 Đinh Dậu):

Phóng sanh phà Bình Mỹ Củ Chi 2.210 kg cá trê: 39.6000.000 đ

2. Ngày 6/9/2017 (nhằm 16/7 Đinh Dậu):

Phóng sanh ở suối Ngô, Tân Châu 124kg cá: 3.680.000 đ

3. Ngày 8/9/2017 (nhằm 18/7 Đinh Dậu):

Phóng sanh Củ Chi 160kg cá: 4.800.000 đ

4. Ngày 25/9/2017 (nhằm 6/8 Đinh Dậu):
Phóng sanh chùa Tân Tây 43kg cá: 13.200.000 đ

5. Ngày 30/9/2017 (nhằm 11/8 Đinh Dậu):

Phóng sanh hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh 160kg cá, 15 con cò: 6.560.000 đ

X. Tháng 10/2017. 3 đợt. Tổng số tiền: 88.000.000 đ

1. Ngày 1/10/2017 (nhằm 12/8 Đinh Dậu):

Phóng sanh 100kg cá, chim: 3.500.000 đ

2. Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/8 Đinh Dậu):
Phóng sanh 4.400kg cá trê: 78.900.000 đ

3. Ngày 15/10/2017 (nhằm 26/8 Đinh Dậu):

Phóng sanh 700 con chim sẻ: 5.600.000 đ

Tổng kết:

Năm 2017 có:

- 41 đợt phóng sanh. Tổng số tiền: 1.220.692.000 đ

Gồm: 60.715kg cá, 1.530 con chim sẻ, 15 con cò nhạn, 50 con chim cu đất, 40 con le le, 73 con cò, 3.000 con cào cào, 10 con vịt trời.

Tiền Bồ tát giới: 15.705.000 đ

Tin tức liên quan