Khóa 70

Trong Ta Có A Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Liêm
Số lượt nghe: 9274
Số lượt tải: 1007

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9387
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15978
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11703
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15176
1836
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10762
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10749
1953
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5937
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13973
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7724
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6981
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
6032
766