Khóa 70

Trong Ta Có A Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Liêm
Số lượt nghe: 5948
Số lượt tải: 1054

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9398
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15981
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11707
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15182
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
9281
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10767
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10754
1953
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13978
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7729
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6985
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
6035
766