Khóa 81

Thực tập hạnh Bồ-tát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 17101
Số lượt tải: 457

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19561
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7305
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14031
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10730
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6189
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6553
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17546
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8852
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21368
609