Khóa 81

Thực tập hạnh Bồ-tát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 17200
Số lượt tải: 457

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19678
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7399
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14119
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10829
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6288
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6647
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17653
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8948
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21465
609