Khóa 81

Thực tập hạnh Bồ-tát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 6208
Số lượt tải: 260

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19181
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
6939
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13545
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10328
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5792
242
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17185
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8446
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21023
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16581
457