Khóa 81

Thực tập hạnh Bồ-tát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 6604
Số lượt tải: 260

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19626
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7349
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14077
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10786
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6239
242
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17600
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8903
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21419
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17148
457