Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 14117
Số lượt tải: 682

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19678
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7399
235
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10829
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6288
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6647
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17652
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8948
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21465
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17198
457