Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 2945
Số lượt tải: 37

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4890
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5063
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9829
27
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2420
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5940
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4428
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3544
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1907
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1819
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1762
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1718
33