Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 2711
Số lượt tải: 37

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4641
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4839
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9406
27
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2246
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5673
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4230
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3281
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1750
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1653
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1578
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1572
33