Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 3125
Số lượt tải: 37

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5105
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5281
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10118
27
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2581
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6151
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4604
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3794
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2058
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1954
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1898
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1864
33