Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 9811
Số lượt tải: 27

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4876
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5056
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2936
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2411
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5930
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4418
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3528
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1898
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1806
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1752
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1711
33