Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 9291
Số lượt tải: 27

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4568
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4753
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2656
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2204
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5612
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4178
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3194
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1695
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1604
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1525
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1528
33