Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 8894
Số lượt tải: 27

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4368
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4401
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2499
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2064
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5384
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4006
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3041
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1567
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1483
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1334
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1398
33