Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 2138
Số lượt tải: 103

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4477
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4610
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9116
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2591
37
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5504
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4093
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3114
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1637
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1547
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1459
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1474
33