Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 2019
Số lượt tải: 103

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4303
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4254
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
8763
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2434
37
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5314
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3944
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2983
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1520
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1448
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1263
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1359
33