Khóa 81

Năm Thân nói chuyện Khỉ
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 21419
Số lượt tải: 609

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19627
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7349
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14077
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10786
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6239
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6606
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17605
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8903
994
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17149
457