Khóa 81

Năm Thân nói chuyện Khỉ
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 21214
Số lượt tải: 609

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19391
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7155
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13803
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10560
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6015
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6404
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17386
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8660
994
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16917
457