Khóa 81

Năm Thân nói chuyện Khỉ
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 10837
Số lượt tải: 405

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19689
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7407
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14125
682
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6299
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6655
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17660
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8956
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21472
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17208
457