Khóa 54

Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 9786
Số lượt tải: 1178

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15762
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5887
886
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8209
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5321
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6804
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3707
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3637
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4746
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2815
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6893
2485