Khóa 54

Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 5326
Số lượt tải: 686

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15769
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5894
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9797
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8218
1108
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6812
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3713
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3643
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4750
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2820
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6903
2485