Khóa 54

Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 2819
Số lượt tải: 484

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15768
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5891
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9794
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8215
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5324
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6810
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3711
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3641
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4750
535
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6902
2485