Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 1869
Số lượt tải: 41

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5052
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5239
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10069
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3083
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2549
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6111
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4568
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3733
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2023
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1926
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1831
33