Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 1939
Số lượt tải: 41

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5160
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5343
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10219
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3174
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2631
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6219
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4658
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3858
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2100
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1991
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1903
33