Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 1366
Số lượt tải: 33

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4317
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4277
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
8797
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2449
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2030
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5337
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3956
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2992
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1525
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1452
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1278
41