Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 1906
Số lượt tải: 33

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5162
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5346
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10220
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3176
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2632
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6220
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4660
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3860
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2105
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1994
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1944
41