Khóa 81

Giá trị của giới luật
Giảng sư Thượng tọa Thích Tắc Huê
Số lượt nghe: 17547
Số lượt tải: 532

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19561
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7305
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14031
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10730
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6190
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6553
260
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8852
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21368
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17102
457