Khóa 81

Giá trị của giới luật
Giảng sư Thượng tọa Thích Tắc Huê
Số lượt nghe: 17709
Số lượt tải: 532

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19755
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7465
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14190
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10892
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6352
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6710
260
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9020
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21523
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17273
457