Khóa 81

Giá trị của giới luật
Giảng sư Thượng tọa Thích Tắc Huê
Số lượt nghe: 17338
Số lượt tải: 532

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19339
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7105
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13739
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10509
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5962
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6348
260
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8605
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21165
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16862
457