Khóa 81

Giá trị của giới luật
Giảng sư Thượng tọa Thích Tắc Huê
Số lượt nghe: 5792
Số lượt tải: 242

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19182
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
6939
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13546
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10329
405
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6209
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17185
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8446
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21023
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16582
457