Khóa 81

Giá trị của giới luật
Giảng sư Thượng tọa Thích Tắc Huê
Số lượt nghe: 6288
Số lượt tải: 242

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19678
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7399
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14120
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10829
405
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6647
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17653
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8949
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21465
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17201
457