Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
Số lượt nghe: 47948
Số lượt tải: 4534

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
130086
14523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41178
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37631
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34256
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48683
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38649
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34256
10651
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43750
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
66184
11679
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
71128
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103871
17844
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31815
4383