Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
Số lượt nghe: 47736
Số lượt tải: 4534

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
129727
14523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41006
3300
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37448
4089
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34097
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48490
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38462
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34052
9899
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43471
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
65659
11672
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
70851
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103083
17835
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31473
4379