Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
Số lượt nghe: 40885
Số lượt tải: 3300

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
129513
14519
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47597
4532
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37315
4089
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
33971
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48383
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38342
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
33908
9419
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43344
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
65407
11671
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
70682
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
102634
17832
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31276
4379