Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
Số lượt nghe: 43751
Số lượt tải: 5944

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
130087
14523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47951
4534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41178
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37632
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34257
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48684
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38649
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34257
10651
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
66191
11679
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
71129
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103877
17844
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31817
4383