Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
Số lượt nghe: 66214
Số lượt tải: 11679

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
130109
14523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47960
4534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41187
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37642
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34265
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48693
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38659
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34267
10688
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43763
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
71142
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103908
17844
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31824
4383