Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
Số lượt nghe: 71068
Số lượt tải: 7600

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
130023
14523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47897
4534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41139
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37590
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34224
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48647
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38616
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34212
10558
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43707
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
66119
11679
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103730
17844
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31768
4383