Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 5340
Số lượt tải: 50

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5159
72
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10211
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3172
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2627
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6218
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4657
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3853
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2097
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1988
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1938
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1902
33