Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 4838
Số lượt tải: 50

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4641
72
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9406
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2711
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2246
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5673
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4230
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3281
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1750
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1653
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1578
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1572
33