Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 5151
Số lượt tải: 50

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4967
72
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9962
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3013
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2484
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6034
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4499
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3627
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1962
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1871
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1821
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1776
33