Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 4616
Số lượt tải: 50

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4481
72
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9125
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2594
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2142
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5508
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4094
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3119
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1641
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1552
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1460
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1477
33