Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 5105
Số lượt tải: 72

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5282
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10118
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3126
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2582
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6152
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4604
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3797
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2058
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1954
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1900
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1864
33