Khóa 88

Bẫy đời ai đặt
Giảng sư Thích Tâm Mẫn
Số lượt nghe: 1955
Số lượt tải: 28

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4959
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5135
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9949
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3005
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2477
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6023
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4490
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3617
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1866
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1814
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1770
33