Khóa 88

Bẫy đời ai đặt
Giảng sư Thích Tâm Mẫn
Số lượt nghe: 1805
Số lượt tải: 28

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4717
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4916
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9515
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2789
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2311
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5754
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4289
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3357
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1706
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1645
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1615
33