Khóa 88

Bẫy đời ai đặt
Giảng sư Thích Tâm Mẫn
Số lượt nghe: 1652
Số lượt tải: 28

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4495
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4632
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9142
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2602
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2150
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5527
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4111
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3125
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1560
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1474
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1485
33