Khóa 81

Bạn đã biết lắng nghe?
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 19339
Số lượt tải: 800

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7105
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13739
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10510
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5962
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6349
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17339
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8605
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21165
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16863
457