Khóa 81

Bạn đã biết lắng nghe?
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 19782
Số lượt tải: 800

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7488
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14214
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10913
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6374
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6731
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17735
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9050
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21543
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17301
457