Khóa 81

Bạn đã biết lắng nghe?
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 19181
Số lượt tải: 800

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
6939
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13546
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10329
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5792
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6209
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17185
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8446
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21023
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16582
457