Khóa 81

Bạn đã biết lắng nghe?
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 6939
Số lượt tải: 235

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19182
800
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13546
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10329
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5793
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6209
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17185
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8446
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21025
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16585
457