Pháp Thoại Video

Lá Thư Tình Tập 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 05 - Rờ Đầu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 03 - Bẫy Tình
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nương tựa đấng Đại Giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 02 - Người có sức mạnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống chết tự tại
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến tương lai
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoàn thành tâm nguyện
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá thư đòi t...
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính